ALL.BIZ Ukraine Ukraine products Health & Beauty Cosmetics & Perfumes Body cosmetics Body scrubs UTENA JUICY SALT Body Scrub Body Scrub, 300gr, based on salt with the scent of pink grapefruit
Buy UTENA JUICY SALT Body Scrub Body Scrub, 300gr, based on salt with the scent of pink grapefruit
UTENA JUICY SALT Body Scrub Body Scrub, 300gr, based on salt with the scent of pink grapefruit

UTENA JUICY SALT Body Scrub Body Scrub, 300gr, based on salt with the scent of pink grapefruit

In stock
Price:
471.99 UAH
For example: +380(50)123-45-67
Payment:
Shipping:
Russia, Moscow
(View map)
+7(9 
Display phones
2
2 years on Allbiz
Quickly responds
Technical characteristics
  • BrandUTENA
Description
à žà ¿à ¸à à  ° à ½à ¸à Âμ Ã'â € šÃ ¾à ²à  ° Ãââ,¬Ã  °: UTENA JUICY SALT Body Scrub  €  £  €  ° à  ± à ¥ à  »Ã 'at € šÃ Âμà » à  °, 300A ³Ã'â,¬ šà à ºÃ' £  ° ã  ± ã ¥  »ã 'at € šÃ Âμà » ã  ° ã ½à  ° ã ¾Ã' ã ½à ¾à Cosmetic micron to '¾à  »Â  ½à  ° ã '¹Ã'â € ¥ € ° ã Âμà ½ ã ½à ÂμÃ'â,¬Ã ¼à AA  ° ã  »ã  ° ã  ¼Ã. To œÃ'â,¬Ã €  ° à  ½Ã'Æ'à »¥ € ¹ à 'à ¾à » à ¥ Ä € žÃ'â,¬Ã'Æ'à ºÃ'â Cosmetic € šÃ ¾à  ° à 'à ºà AA' to 'It ¾Ã'â € šÃ  ° à ¼Ã' à ºà ¾ ³à Ã'Æ'à ¥  ° à  »Ã ' à ½ à ¢ â € š à ¾Ã,â,¬Ã ¾Ã,³à ¾Ã,ÂÃ,ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂâ € ™ ã ºà to ¶à ºà ¾à  ¥  ° Ã'â,¬Ã 'on ¥ ã Âμà € ¡AA' at € šÃ ¾Ã'â € šÃ ' Æ 'à ¸ à ³à ÂÃ, ÂàIt Å¡Ã ÂμÃ'â,¬Ã ¶à ¾à ¥  ¥ € ° à Âμà AA 'to' ² 'A ºÃ'â,¬Ã  ° à  ± à micron ¥ € ¢ Âμà ÂμÃ'â,¬Ã ¼à ½Ã'â € Sa'a € ¹ Ã'Æ'à Cosmetic  »Ã  ° à ½à ¶à 'Ã'ŽÃ'â € š  ° à dentistry Ã'Ë Ã'Æ † 'ã ºà ¾à ¶Ã'Æ' Ä Â¿Ã Â¾Ã ¥ ¥ ÂμÃ'â,¬Ã ¶à AA Cosmetic  ° Ã'Žà ' â € š ã Âμà ² micron ã ¥ € šÃ  ° ã ºà ¾à ¼ ã 'ã ¾Ã' at € šÃ ¾à 'ã ½à ภ¥ ¾à  »ã ¾à ³à micron ã ²Ã'â,¬Ã ¼à Âμà 'à € ¾Ã'â below ¸Ã'â € ° à  ° Ã'ŽÃ'â € S ¿à ¾Ã'â,¬Ã'â € ¹ to Ã'Æ'à ¸  ± à  ° ¸Ã'â,¬Ã Ã'ŽÃ'â € S AA · à  »Ã † à ½à ¸Ã'Ë AA on à ºà ¾à ¶à ½Ã,â € ¹Ã ¹ à ¶à ¸Ã,â,¬ .. à à ° Âà ¢ â,¬Â¹Ã,â € ° à Âμà ½à ½Ã,â € ¹Ã ¹Ã,ÂÂÃ,â,¬Ã ºà ¸à ¹Ã ° ÂÃ, Âà £  ÂÃÂÂÃ, ° Ã'â € š Ã,â,¬Ã ¾à ÂÃ,¾à £  Âà £  ÂÃ,³à ¾Ã,³Ã,â,¬Ã Âμà ¹à ¿Ã,â € žÃ,â,¬Ã,Æ'Ã,â € šÃ  ° Ã'â,¬Ã ¾à  · ã ¥ € ¹ AA 'to all' to 'AA Cosmetic ¾à º A' ¾à  · ã ¥  ° ã ÂμÃ'â € S € ²Ã'â ¹At 'à ¾à ºà AA on' a ¼à ¾Ã'â € AA ¾à ½à  ° à  »Ã'Å'à ½Ã'â € ¹At on a  · à  ° Ãââ,¬ÃÂÃÃ,ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂâÂÂÂÂÂÂÂÂÂâÂÂÂÂÂÂÂÂâÂÂÂÂÂÂÂâÂÂÂÂÂÂâÂÂÂÂÂÂÂÂâÂÃÂÂÂÂÂÂÂâ¬ÂÂÂÂÂÂÂÂâÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂ'A ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂâ € ™  ° AA ¾à 'à  »Ã à ¿Ã'â,¬Ã micron AA ¼à Âμà ½à Âμà ½à AA' to dentistry  ° Ã'Ë † à  ° à ºà ¾à  ¶à Ã'Æ'à ¿Ã'â,¬Ã'Æ'à ³à °  ° ã ', ³à ã  »ã  ° ã ¥  ° ã ºÃ'    Cosmetic Ã'Æ'à »to ¶à ° à ½à Âμà ½à ½à  ° à '. šà ¿à à ¾Ã' à ¾à  ± à ¿Ã'â,¬ AA ¼à Âμà ½à Âμà ½à AA ': Ã'â,¬Ã  ° à ½à ¾à Cosmetic ¼à ÂμÃ'â,¬Ã ½à ¾ à ½à  ° à ½à ÂμÃ' It ¸Ã'â € SA micron to 'ºÃ'â,¬Ã  ° à  ± à ½à  ° Ã'Æ'à Cosmetic  »Ã  ° à ½à Âμà ½à ¶à ½à ¾à micron at € šÃ Âμà » à ¾ Ä 'ã  »ã Âμà ³à ºà  ° ã ¾à ¿à ¼à  ° ã' A '¸Ã'â,¬Ã'Æ'à ¹Ã'â € šÃ micron. AA ¾à 'à  »Ã à micron' at € šÃ ¾à ³à ¾ ¥ € Sa'a € ° à  ¥ € šÃ Âμà » à ¾ Ã'Å'à ½à ' à ¼à ¾ùÃâ € šÃÂμ. Ä Âμà ºà ¾à Âμà ½à ¼à Â'Ã'Æ'à ÂμÃ'â € šÃ 'to' AA 'to ¿à ¾à  »Ã'Å'à à ¾à  · Cosmetic  ° Ã' â € Sa'a '1-2 Ã'â,¬Ã  ° à  · à  ° à ½à Âμà ² à ​​¥ Âμà  »Ã'Ž. šà à ¾à 'at € šÃ  ° à ²: à ¾à dentistry °  ¥ à  »Ã  ° Ã'Æ'Ã'â,¬Ã AA Cosmetic ¾à ½à  ° à 'à ºà AA' to 'It ¾Ã'â € šÃ  ° à  »AA ¼à ½à ¾à ½à  ° Ã' à ºà AA 'to' ¾Ã'â à € SA °, à ºà 'Ã,â € šÃÂâ,¬Ã ° à ºÃ'â € š à ¿à Âà £                                                                                'â € žÃ'â,¬Ã'Æ'Ã'â € šÃ  ° Ã' à ¾à Âμà ¾à Cosmetic micron ¼à à ¾à  »Ã ¾à ºà ¾, ³à à » à € à ¸Ã'â ÂμÃ,â,¬Ã¸Ã ½, à  ± à Âμà ½ ¢ â € šÃ £  £ â € š, à  ° ÂÃ, °                     ÂÃ, ÂÃ, ° â €, â €  €  £  £  £ â,Ã, ° ÂÃ, ° â € šÃ'â,¬Ã  ° ã ºÃ'â € š Ã'â,¬Ã ¾à  · ¥ € ¹ ã € Â'Ã'Æ'Ã'â |à in ± à žà  ¥ à Âμà ¼: 300A ³Ã'â,¬ à ¾à ŸÃ'â,¬Ã AA · Cosmetic ¥ à ¾à ¸Ã'â € šÃ Âμà  »¥ ': UTENA ¡Ã'â € à  ° à šÃ'â,¬Ã ½à  ° -a ¿Ã'â,¬Ã ¾à AA · à ¾à ¥ Cosmetic ¸Ã'â € šÃ Âμà  »¥ ': a ¿à ¾à ½à  ¸Ã '
Shipping method
Payment method
Contact the seller
UTENA JUICY SALT Body Scrub Body Scrub, 300gr, based on salt with the scent of pink grapefruit
UTENA JUICY SALT Body Scrub Body Scrub, 300gr, based on salt with the scent of pink grapefruit
for
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Obligatory field is not filled
The field is wrongly filled
The field is wrongly filled
Compare0
ClearSelected items: 0